Общи Условия

Кои сме ние

Адресът на нашия уебсайт е: https://barbsacademy.com.

Общи условия на „Интер Соф Спед“ ЕООД Настоящите условия са в сила от 1.12.2022 година. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Вас, посетителите и потребителите на услугите, от една страна, и дружеството „Интер Соф Спед“ ЕООД – търговец, предлагащ услугите, от друга. „Интер Соф Спед“ ЕООД предлага редица услуги, свързани с различни проекти. Описаните в настоящия документ условия важат за всички направления, обучителни програми и курсове, които Дружеството предлага. Настоящите Общи условия са приложими към всички администрирани от дружеството уебсайтове на горепосочените проекти – “Barbs Style”, “Barbs Academy”. Регистрацията на уебсайтовете и достъпът до Нашите услуги изискват Вашето съгласие с настоящитеОбщи условия.

Молим потребителите да се запознаят със съдържанието на настоящите Общи условия подробно преди да пристъпят към генериране на регистрация и използване на услугите, които се предлагат от Дружествoto. Активното поставяне на отметка за съгласие с настоящите Общи условия в обособеното за това място следва да се считат за обикновен електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014. С отбелязването на отметката, страните изрично се уговарят, че правната сила на отметката е равностойна на тази на саморъчния подпис. Всяка промяна на Общите условия ще бъде отразявана надлежно на уебсайтовете на проектите – “Barbs Style”, “Barbs Academy”, като се изменя датата на актуализация в горната част на документа и потребителите следва да бъдат известени на посочените от тях електронни пощи. В случай, че не сте съгласни, с която и да е част от Общите ни условия, моля да не генерирате регистрация на уебсайтовете и да не използвате нашите услуги. Ако продължите да използвате сайтовете, ще счетем тези действия за Вашето запознаване с Общите ни условия и съгласие с тях. Ако не сте съгласни с определени изменения на Общите условия или имате въпроси, свързани с тях, моля да се свържете с нашия екип по един от следните начини: 

• Писмено, изпращайки писмо до адреса на управление и упражняване на дейността на Дружеството, а именно с. Нови хан, обл. София, к-кс Сентрал парк 3, бл. Б2, ап. 3; 

• Чрез електронната поща, изпращайки съобщение на e-mail адреса:

 1. info@barbs-style.com – във връзка с проекта “Barbs Style”; 

 2. sales@barbsacademy.com – във връзка с проекта “Barbs Academy”; 

3. intersofsped@gmail.com – общо

• Или по телефон:

 1. +359897 02 23 36 – във връзка с проекта “Barbs Style”;

 2. +359897 02 23 36 – във връзка с проекта “Barbs Academy”. 

За повече информация относно правата на потребители при промяна на Общите условия, моля прочетете внимателно чл. VIII. от настоящите Общи Условия – „Изменения на условията”. 

I. Дефиниции 

1. „Търговец/и“, „Дружество/а“ или „ние“ се отнасят за юридическото лице „Интер Соф Спед“ ЕООД, ЕИК 206275336, със седалище и адреси на управление област София с. Нови хан, к-кс Сентрал парк 3, бл. Б2, ап. 3, администратори на уебсайтовете https://barbs-style.com/ и https://barbsacademy.com/, които предоставят обучителни курсове като част от своята търговска или професионална дейност. Дружеството не е сред държавно акредитираните университети в България. „Интер Соф Спед“ ЕООД, ЕИК 206275336, е преподавател към Център за професионално обучение към ЕГ Консулт ООД с лиценз № 200812740, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерството на образованието и науката (МОН).

 2. „Проектите“ или „Направленията“ на Дружеството  са обособени сфери, в които се провеждат обучения по маникюр, педикюр, ноктопластика, дигитален маркетинг  над 18 годишна възраст.

3. „Потребител/и“, „Курсист/и“ или „вие“ се отнасят за физически лица, които са регистрирани на уебсайтовете и се обучават в курс/курсове по маникюр, педикюр, ноктопластика, дигитален маркетинг, които са част от горепосочените проекти.

 II. Регистрация и Записване на курс

Преди потребителите да бъдат обвързани с клаузите на настоящите Общи условия, Дружеството предоставят достъп до настоящите Общите условия на разположение на Потребителите както на сайта, така и по време на регистрацията си на официалните сайтове. Дружеството предлага на своите курсисти услуги по обучение в сферите на маникюр, педикюр, ноктопластика, дигитален маркетинг. Обявления, реклами, ценоразписи и друга информация, поместена на уебсайтовете на проектите “Barbs Style” и “Barbs Academy”, представляват публично предложение за сключване на договор между Дружеството и курсистите. За целта трябва да се създаде потребителски профил, който се регистрира на сайта на едно от четирите направления на Дружеството. Необходимо е да се попълни формуляр за регистрация, който включва:

• потребителско име, имейл адрес и парола;

• деклариране на потвърждение за запознаване и съгласие със съдържанието на настоящите Общи условия и Условията за поверителност на личните данни (Политика за защита на личните данни) чрез поставяне на отметка в съответните полета. Данните описани по-горе са задължителни за целите на регистрацията и за създаване на профил на курсиста с цел достъп до услугите на Дружеството. Направеното публично предложение се счита за прието от съответния Курсист със записването му към съответния курс за обучение, предлаган в едно от четирите направления. Съответното Дружество изпраща е-mail съобщение за потвърждаване записването за обучение на Курсиста, който е-mail се изпраща на посочения от Курсиста електронен адрес. Клаузите на настоящите Общи условия представляват неразделна част от приетото публично предложение. Неразделна част представляват също и тарифата за такси за обучение на Курсистите в“Barbs Style” или “Barbs Academy”. Вътрешните правила при обучение в “Barbs Style” и “Barbs Academy”, а също и информацията относно вида, графика на обучение и издаването на дипломи и сертификати в “Barbs Style” и “Barbs Academy”. Страни по сделката са Дружеството – „Интер Соф Спед“ ЕООД, ЕИК 206275336 и съответния Курсист. Съгласно Закона за професионалното образование и обучение, центровете за професионално обучение осъществяват професионално обучение на лица, навършили 16 години. Следователно, лица на и над 16-годишна възраст могат да се обучават в курсове по направления – “Barbs Style” и “Barbs Academy”, като услугата се предлага от„Интер Соф Спед“ ЕООД, ЕИК 206275336, тъй като лицата отговарят на условията за издаване на удостоверения и свидетелства по Закона за професионалното образование и обучение. При регистрация на който и да е от сайтовете на четирите направления и преди записване за съответен курс, Дружеството не събира данни за възрастта на потребителя. Поради тази причина, настоящите Общи условия са приложими спрямо дейността на Дружеството във връзка с предлагането на обучения по горепосочените направления. 

 III. Такси за обучение

 Таксите за обучение на всяко едно от направленията на Дружеството са посочените на официалните сайтове: https://barbs-style.com/ и https://barbsacademy.com/. Таксите за обучение могат да бъдат заплатени в брой или по банков път. При онлайн покупка с карта е необходимо да се регистрирате. Трансакциите/ плащанията в нашата платформа се извършват в български левове (BGN). Таксите за обучение, представени на официалните сайтове, са окончателни и включват данъка върху добавената стойност (ДДС) и всички други допълнителни данъци и такси, дължими от Курсиста.

IV. Методи за плащане

След регистрация като Курсист и избор на желаното обучение/пакет, трябва да изберете един от следните методи за плащане: 

• Плащане в брой – може да заплатите в брой на рецепцията на Дружеството; 

• Плащане по банков път – може да заплатите по банков път директно в сметката на Дружеството; 

V. Оценяване и сертифициране

• Сертификат се издава след успешно завършване на единичен курс с оценка равна или по-висока от 5.00;

 • Диплома се издава след покриването на поредица от курсове за придобиване на съответната професия. 

Изискванията за професиите, може да се видят на https://barbsacademy.com/diplomas-and-certificates/.

Дипломите, които се издават при получаване на определен брой кредити за избраната специалност, не са държавно признати.

• В зависимост от избрания курс на обучение, курсистите имат възможността да получат и допълнителни сертификати от трети лица – тези възможности са изрично посочени на съответния уебсайт на проекта;

 • „ЕГ Консулт“ ООД е лицензиран център за професионално обучение и като такъв, може да издава:

1. Удостоверение за професионално обучение – издава се за придобиване на квалификация по част от професия;

2. Свидетелство за професионална квалификация – удостоверява придобита степен на професионална квалификация след обучение по дадена професия от Списъка на професиите и успешно издържани държавни изпити по теория и практика на професията;

• След всеки успешно преминат курс, участниците (лица на и над 16-годишна възраст) получават държавно признато „Удостоверение за професионално обучение“, както и приложение, валидно на територията на целия Европейски съюз.

VI. Права на интелектуална собственост

По време на обучението в “Barbs Style” и “Barbs Academy”, Куристът ще има достъп до различни материали, включително писмени текстове, аудио и видео съдържание, графични изображения, фотографии, схеми, чертежи, скици, сорс кодове, търговски марки и други подобни. Тези материали представляват защитени обекти на интелектуална собственост съгласно българското законодателство. Поради тази причина, Курсистът може да използва предоставените му материали единствено за некомерсиални и лични цели, а именно за обучението си в “Barbs Style” и “Barbs Academy”. Във връзка със защитата на гореизброените обекти на интелектуална собственост, Курсистът няма право от свое или от чуждо име да показва, рекламира, възпроизвежда, използва, съхранява, превежда, преработва, публично представя, и/или копира, изцяло или частично предоставените му материали, без предварителното писмено съгласие на Дружеството. Уебсайтовете https://barbs-style.com/  и https://barbsacademy.com/ принадлежат и се администрират от Дружеството. Горепосочените правила важат и за базите данни на уебсайтовете, които са обект на защита съгласно Директива 96/9/ЕО на Европейския Парламент и Съвета от 11 март 1996 година за правна закрила на базите данни.

VII. Право на отказ

Курсистът има право да се откаже от курса на обучение, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 14дневен срок, считано от датата на приемане на публичното предложение от страна на Курсиста. Сделката между страните се счита за сключена от момента на изпращане от съответното Дружество на имейл съобщение за потвърждаване записването за обучение на Курсиста, който имейл се изпраща на посочения от Курсиста електронен адрес. Когато Курсистът желае да се откаже от обучението, той информира съответното Дружество, страна по сделката (Дружеството се определя в зависимост от възрастта на курсиста, както е посочено в настоящия чл. II- „Регистрация и Записване на курс“), за решението си преди изтичането на горепосочения 14-дневен срок. Потребителят е упражнил правото си на отказ, ако е изпратил съобщение на съответното Дружество за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на 14-дневния срок, като съобщението следва да бъде изпратено по официалните канали за комуникация, посочени в настоящите Общи условия.

При получаване на съобщението за упражняване на правото на отказ от страна на Дружеството, последното изпраща на Потребителя потвърждение за получаване на отказа на предоставения от Курсиста имейл адрес за кореспонденция. Упражняването на правото на отказ прекратява поетите от страните задължения във връзка със съответния курс на обучение. След получаване на потвърждението, сумата ще бъде възстановена към Курсиста по канала, по който е извършено плащането – в брой, по банков път. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорени и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас по банков път в определен срок. Дружеството може да използва друго платежно средство за възстановяване на сумата, единствено ако Курсистът изрази изрично желание и съгласие за това. Използването на алтернативно платежно средство не е свързано с разходи за Курсиста. Съответният Курсист може да очаква възстановяването на сумата да бъде осъществено без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която съответното Дружество е било уведомено за решението на потребителя да се откаже от договора.

VIII. Изменения на условията

Дружеството има правото да променя или заменят настоящите Общи условия. При изменение на настоящите Общи условия, Дружеството ще уведоми всички Курсисти в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство, като съобщенията следва да бъдат изпратени на посочените от Курсистите електронни адреси. Когато Курсист не е съгласен с измененията в Общите условия, същият може да се откаже от Договора за обучение, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия. Курсистът може да упражни алтернативно посочените си права (да се откаже от обучението или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия) като изпрати до съответното Дружество писмено уведомление в 1месечен срок от получаването на съобщението за изменението на Общите условия на електронния си адрес.

Писменото уведомление следва да бъде изпратено по официалните канали за комуникация, посочени в настоящите Общи условия. Изменените Общи условия влизат в сила и обвързват Курсиста, когато Курсистът е уведомен за изменението на посочения от него електронен адрес и същият не е упражнил горепосочените алтернативни права в 1-месечен срок от получаването на съобщението за изменението. Потребителят не може да се откаже от обучението, когато изменението в Общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.

IX. Изключване от „Интер Соф Спед“ ЕООД

„Интер Соф Спед“ ЕООД запазва правото си едностранно и незабавно чрез уведомление да прекрати обучението на Курсист като изключи последния от посещаване на занятия и от достъп до Учебната система, ако той:

• се занимава с дейности, несвързани с учебния материал, по време на лекцията;

• с поведението си смущава учебния процес и пречи на лектора и останалите курсисти;

• проявява агресивно или неприемливо поведение преди, по време на и след лекциите;

• не спазва правилата на форума и условията, на които се е съгласил. Ако при демонстрация на гореописаните поведения и ситуации, и след устна забележка и писмено уведомление по имейл курсистът не промени поведението си, той ще бъде отстранен от учебния процес. Отстраняването от учебния процес се изразява в спиране на достъпа на участника до Учебната система и учебните зали на Дружеството.

В случай на прекратяване на обучението поради гореописаните предпоставки, страните се съгласяват, че Дружеството ще задържа таксите за обучение съразмерно на проведеното обучение, а ако има суми, които следва да се върнат на Курсиста, ще бъдат върнати.

X. Потребителски жалби и сигнали

В качеството си на потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и при нарушение на техните права, Курсистите имат право да подават жалби, сигнали и предложения до Комисията за защита на потребителите в писмена форма на хартиен носител или по електронен път.

XI. Кореспонденция

Всички известия и други съобщения, засягащи обучението на Курсистите и/или отношенията между страните, следва да бъдат в писмена форма и да се предават чрез препоръчани пратки или пратки с обратна разписка, бърза поща или други експресни или куриерски доставки, по електронен път на посочените от страните електронни адреси.

XII. Заключителни разпоредби

Всички спорове между Дружеството и Курсистите се решават чрез преговори и по приятелски начин между страните. В случай, че Страните не постигнат взаимно приемливо споразумение, всички спорове, породени от настоящите Общи Условия, условията на обучението, сделката между Страните или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите. За изключване на всякакви спорове, страните се разбират, че разменената между тях кореспонденция в електронен формат, ще бъде призната за официални писмени доказателства. Недействителността на отделни клаузи от настоящите Общи условия не води до недействителност на целите Общи условия. Ако някоя от клаузите на настоящите Общи условия бъде третирана като неравноправна клауза, тя не се счита за обвързваща за потребителя, но в целостта си Общите условия продължават да действат за страните по останалите условия, когато може да се изпълнява и без неравноправните клаузи. Дружеството предлага на своите Курсисти услуги, които по никакъв начин не обещават определен резултат от обучителния процес. При възникването на въпроси или коментари във връзка с настоящите Общи условия или предоставяните от Дружеството услуги, не се колебайте да се свържете с нас! 

Сайтът е в процес на създаване!